ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان فراخوان جشنواره "خلاق برتر"
دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق برگزار میکند

فراخوان جشنواره "خلاق برتر"

جشن هزاره شرکت های خلاق و اولین جشنواره " خلاق برتر" با هدف انتخاب و تقدیر از شرکت های خلاق و استارتاپ های صنایع خلاق موفق و تجلیل از شتابدهنده ها، مراکز نوآوری فعال در حوزه صنایع خلاق و مراکز همکار دبیرخانه خلاق و با حضور مسئولین عالی رتبه کشوری برگزار می گردد.